Regulamin

PLNGS.PL
Regulamin Sprzedaży/ Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość.1: Postanowienia Ogólne:

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez spółkę N.G.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Przemiarki 23/7, posługującą się numerem NIP 677-20-19-557 i REGON 351406279.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym PLNGS.PL, udzielającym przybicia podczas zakupu, zwanym dalej Klientem, a N.G.S. Sp. z o. o., zwaną dalej Sprzedawcą.

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym PLNGS.PL. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez N.G.S. Sp. z o. o. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.2: Przedmiot Sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są produkty z zakresu akcesorii komputerowych i elektroniki prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego PLNGS.PL.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym PLNGS.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego PLNGS.PL wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego PLNGS.PL.

Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

 1. przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

 2. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od doręczyciela.

 3. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.

Każdy Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie pisemnej lub elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Podane dane osobowe w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu wystawiania faktur. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.

Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: N.G.S. Sp. z o. o., ul. Przemiarki 23/7, 30-384 Kraków lub elektronicznie na adres ngssklep@gmail.com. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji N.G.S. Sp. z o.o. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej i pisemnej.3: Realizacja zamówienia.

Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej: http://www.plngs.pl/sklep/create_account.php, bądź zakupić towar poprzez „Szybką rejestrację”

Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

 1. dokonywania zakupów w sklepie internetowym PLNGS.PL,

 2. jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

 3. opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

 4. współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu on-line PLNGS.PL.

Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

 1. wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie PLNGS.PL i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Sprzedającego,

 2. dokonuje akceptacji regulaminu sprzedaży sklepu internetowego PLNGS.PL,

 3. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

W celu zakupu produktów w sklepie internetowym PLNGS.PL należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep PLNGS.PL, danych osobowych Klienta - w celu wypełnienia Ankiety oceny procesu składania zamówienia.4: Dostawa.

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym PLNGS.PL realizowane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej POCZTEX, bądź poprzez Paczkomaty InPost.

Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w sklepie stacjonarnym należącym do N.G.S Sp. z o.o. w Krakowie przy ulicy Przemiarki 23 lok.7

Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik zawarty w regulaminie i podawany jest do wiadomości Klienta przez pracowników N.G.S. Sp. z o.o. przed dostawą towaru do Klienta.

Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do spełnienia świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta drogą elektroniczną.

W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta z uwagi na brak dostępności oferowanego produktu Sprzedający w terminie 7 dni zawiadomi o tym Klienta i dokona zwrotu wpłaconej ceny produktu.

W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy POCZTEX odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie),  Klient nie powinien jej odbierać. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się by Klient po odebraniu przesyłki, w obecności kuriera otworzył paczkę i w razie jakichkolwiek uszkodzeń spisał protokół reklamacyjny i skontaktował się z obsługą N.G.S. Sp. z o. o.. Rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego szkody jest możliwe wyłącznie w przypadku kompletnego i prawidłowo wypełnionego protokołu szkody POCZTEX zawierającego szczegółowy opis dostrzeżonego uszkodzenia przesyłki.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych) po jej rozpakowaniu, należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, z wyszczególnieniem przyczyny reklamacji.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych obowiązków. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zapisów, zgłoszenia dotyczące uszkodzeń mechanicznych sprzętu powstałych podczas transportu, jak również  zgłoszenia dotyczące braków ilościowych nie będą rozpatrywane jako reklamacje związane z dostawą sprzętu. Powyższe nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień kupującego przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).

 

Terminy dostawy wg. Poczty Polskiej:

- przesyłka kurierska Pocztex:

Przesyłki doręczane są w następnym dniu, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy pod warunkiem nadania do godziny 17:00 w miastach wojewódzkich, do godziny 15:00 w pozostałych miastach i miejscowościach.

 

- list polecony ekonomiczny:

adresat otrzyma list w ciągu trzech dni roboczych po dniu nadania (D+3)

 

- list polecony priorytetowy:

adresat otrzyma list w następnym dniu roboczym po dniu nadania (D+1) pod warunkiem nadania do godziny 15:00

 

- przesyłka pobraniowa ekonomiczna:

deklarowany termin doręczenia najpóźniej w trzecim dniu roboczym po dniu nadania (D+3).

 

- przesyłka pobraniowa priorytetowa:

deklarowany termin doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania (D+1).- Paczkomaty InPost

 deklarowany termin doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania (D+1).5: Prawo do odstąpienia od umowy.

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ngssklep@gmail.com. Zaleca się również wypełnienie formularza zgłoszenia RMA, dostępnego pod linkiem: zgłoszenie reklamacji, co pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji.

Termin 10-cio dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu,

 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym PLNGS.PL posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 10 dni od doręczenia sprzętu.

Kompletny towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym (dotyczy to również opakowania).

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Koszty odesłania towaru w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy ponosi Klient.

Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Klientowi dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym PLNGS.PL (umowa zawarta na odległość).

W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną z opcją odbioru osobistego w salonie sprzedaży Sprzedającego, umowa z Klientem zawierana jest w siedzibie Sprzedającego. Klientowi z uwagi na tryb jej zawarcia (realizacja zamówienia i wydanie towaru w siedzibie Spółki) nie przysługuje uprawnienie do zwrotu towaru w ciągu dziesięciu dni od zakupu bez podania przyczyny.6: Reklamacje

Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się pod linkiem: formularz reklamacyjny co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:
ul Przemiarki 23/7, 30-384 Kraków.

Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki komunikatem "REKLAMACJA". Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.

Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Sprzedawcy.

Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od  powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.7: Wysyłka

Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.

PLNGS.PL realizuje zamówienia na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

Zamówienia do krajów innych niż Polska wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej POCZTEX lub Poczty Polskiej. O sposobie wysyłki decyduje Klient. Cennik dla wysyłek zagranicznych ustalany jest inywidualnie drogą elektroniczną.

Koszty wysyłki zamówień prezentuje poniższa tabela:

Wysyłka do Polski

Sposób płatności

Wartość zamówienia

Opłata za transport

Za pobraniem – Pocza Polska

Do 350g

Ekonomiczny – 13,5 zł

Priorytetowy – 15,5 zł

351g - 1000g

Ekonomiczny – 15 zł

Priorytetowy – 17 zł

Przelew bankowy, PayU – Poczta Polska

Do 350g – Gabaryt A

Ekonomiczny – 6 zł

Priorytetowy – 7,5 zł

Do 350g – Gabaryt B

Ekonomiczny – 8 zł

Priorytetowy – 9,5 zł

351g - 1000g

Ekonomiczny – 9,5 zł

Priorytetowy – 12,5 zł

Za pobraniem – Pocztex

Do 30 kg

20,00 zł

Przelew bankowy, PayU – Pocztex

Do 30 kg

15,00 zł

Przelew bankowy, PayU – Paczkomaty

Gabaryt A

9

Gabaryt B

10

Gabaryt C

13

Za pobraniem – Paczkomaty

Gabaryt A

12,5

Gabaryt B

15

Gabaryt C

188: Prawa autorskie

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego plngs.pl są zastrzeżone. Pobieranie jakichkolwiek materiałów będących integralną częścią serwisu jest dozwolone pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do plngs.pl. Żadna część serwisu, a w szczególności zdjęcia, grafika, teksty, nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody plngs.pl.

 

9: Bezpieczeństwo

Kontakt z naszymi klientami to dla nas priorytet. N.G.S. zapewnia swoim klientom 100% bezpieczeństwa. W czasie korzystania z naszego sklepu prosimy klienta o podanie niektórych danych osobowych. Zawsze jest to związane albo z wyrażoną przez Ciebie chęcią utworzenia konta sklepowego (zalogowaniem się do niego) lub zapisaniem się do newslettera. Aby móc cokolwiek kupić musisz założyć sobie konto. Do niego są przypisywane wszystkie Twoje zamówienia. Dzięki temu żadne z Twoich zamówień się nie zgubi, a my będziemy mogli bezpiecznie wysłać przesyłkę do Ciebie. Ty możesz być pewny, że podane informacje są bezpieczne:
- wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Dostęp do nich mają tylko upoważnieni pracownicy sklepu N.G.S.. Jest ona dobrze zabezpieczona.
- nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te bezpośrednio związane ze sklepem, czyli realizacji zamówień lub wysyłania newslettera.

Wszystkie podane przez siebie informacje możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć poprzez zalogowanie się na swoje konto sklepowe lub poproszenie o wprowadzenie zmian obsługę sklepu.
Każdy z użytkowników, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.Cookies (ciasteczka):

 • Cookies (ciasteczka) – są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas przeglądania przez Ciebie stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czas jego istnienia), oraz wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Nie są one w żaden sposób szkodliwe dla komputera ani dla zawartych na nim danych.

 • Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej urządzenia końcowego z reguły pozwalają na wykorzystywanie Cookies bez żadnych ograniczeń. Użytkownik może w każdej chwili, samodzielnie zmienić zakres i zasady wykorzystywania plików Cookiem wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej urządzenia końcowego.

 

Poniższa Polityka Prywatności stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.

 

 

Producent